Privicy Beleid

Als je je registreert bij Look Quote dan vragen we je enkele persoonsgegevens in te vullen. We leggen in deze privacyverklaring uit wat we met deze gegevens doen en hoe we die gebruiken om jouw online platform & loterij ervaring tot een goede te maken.

Definities en doelgroep

Virtueel shopconcept: een online loterij & shop platform.
Bemiddeling van aankoop/producten in de mode en interieur branche. Look-Quote brengt consumenten en detailhandelaren met elkaar in contact met het doel: een aankoop tot stand te brengen.
Deelnemer: de klant waarvan de registratie op onze website definitief is geworden en meespeelt met onze mode en interieur lotterij.
Loterij: de deelneming is definitief vanaf het moment waarop de betaling is geschied d.m.v. een betalingslink aan de hand van de tikkie app en dit door Look-Quote is bevestigd.
Doelgroep: Look-Quote is bedoeld voor mensen vanaf 14 jaar en ouder. Ondernemer als deelnemer: De ondernemer is verplicht een product te verloten na het aangaan van de overeenkomt, met als afspraak 1 van de gekozen tarieven, in ruil hiervoor mag de ondernemer adverteren in de Look-Quote en een aantal producten uit het assortiment van de ondernemer worden door ons geplaatst in onze virtuele showroom. 

De gevraagde gegevens

Verplichte persoonsgegevens die we nodig hebben voor de juiste werking van de dienst zijn de volgende gegevens: e-mailadres, postcode, telefoonnumer, province waarin je woont, land waar je woont. Bovenstaande zaken zijn verplicht in te vullen voor de lotterij & tot een overeenkomst te komen.  Alleen om die reden vragen we dan ook om deze gegevens in te vullen.

Wij verplichten mogelijkerwijs indentivicatie per persoon, dit doen wij  omdat wij een publiek willen creëren die dan ook geen nadelig gebruik kan maken van ons concept en van onze leden! Wij vragen per watchapp bericht jouw om een indentificatiebewijs te uploaden , Jouw bsn (sofinummer) mag je uiteraard afschermen. Jouw gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken. Wij bewaren dit niet en vernietigen dit direct na controle!

Je kunt een of meer foto’s plaatsen in de Look-Quote. De foto’s worden bekeken en beoordeeld. Als de foto’s aanstootgevend zijn of niet passend binnen het gebruik van onze dienst dan verwijderen we de foto en ontvangt het betreffende lid hiervan een melding per e-mail. Foto’s met verwerkte persoonsgegevens in het beeldmateriaal zullen wij verwijderen en afkeuren. Het plaatsen van foto’s in het algemeen en foto’s met herleidbare persoonsgegevens in het bijzonder doe je volledig voor eigen risico. Foto’s en beperkte profieldetails zijn ook zichtbaar voor bezoekers die nog niet zijn ingelogd op de site.

Jouw gegevens inzien en aanpassen

Ingevulde gegevens zijn altijd online (na inloggen op de site) in te zien en aan te passen. 

Verwijderen van persoonsgegevens en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan derden

Je kunt te allen tijde je profiel uitschrijven van de site. Je profiel en je gegevens blijven dan wel bewaard in de database. Je mailadres wordt zodanig aangepast dat hierop geen mail meer ontvangen kan en zal worden. Je kunt een aanvraag doen voor het volledig verwijderen van je gegevens. Wij zullen dat na je aanvraag binnen 30 dagen oppakken en verwerken. We zullen je, na verwijdering van de gegevens op de hoogte stellen hiervan. Het kan voorkomen dat je gegevens langer bewaard moeten blijven. We ontvangen zo nu en dan een aanvraag van overheidsinstanties (zoals de politie) om gegevens van een profiel aan te leveren voor een onderzoek. Dat onderzoek kan bijvoorbeeld het volgende inhouden: een ander lid kan aangifte hebben gedaan voor online lastigvallen of bedreiging. In deze situaties zullen wij de gegevens (alleen bij een officiële aanvraag via mail of via de post) ter beschikking stellen. Als wij dit doen dan zullen we de persoon, die bij de betreffende ter beschikking gestelde gegevens hoort, via het bij ons bekende e-mailadres hiervan op de hoogte stellen.

Wij zullen verder nooit (met uitzondering van de hierboven genoemde situatie) persoonsgegevens ter beschikking stellen aan andere bedrijven of overheidsinstanties om wat voor reden dan ook.

Ip adres

Jouw ip adres wordt opgeslagen bij iedere keer dat je inlogt op de site. Wij gebruiken dit gegeven in sommige gevallen om te bepalen waar een bezoeker vandaan komt. Dit kan ons extra informatie geven over de bewuste bezoeker op de site. Ook wordt dit gegeven gebruikt bij het vaststellen of iemand meerdere actieve profielen heeft op de site.

Bannercampagnes

Wij plaatsen zo nu en dan eigen bannercampagnes online op de site. Deze banners (reclame-afbeeldingen of reclame-teksten) kunnen we mogelijk gericht tonen op de website.

Wie hebben toegang tot de verzamelde gegevens?

Als je een profiel aanmaakt op Look Quote en als je gebruikt maakt van de dienst dan verzamelen we daarvan gegevens in onze database. Je persoonsgegevens zijn opgeslagen, maar we verzamelen ook gegevens over welke profielen of pagina’s je op de site bekijkt. Om de site goed te kunnen beheren hebben de medewerkers van look Quote toegang tot deze gegevens. De medewerkers bekijken alle profielen en foto’s en beoordelen of het betreffende lid bij het betreffende profiel handelt binnen de regels van de ethiek en de opgestelde regels van Look Quote zelf. Look-Quote richt zich op serieuze ondernemers en leden. Mensen die duidelijk niet gericht zijn op ons concept zullen worden verwijderd van de site. Dit verwijderen zal gebeuren door een medewerker van Look-Quote. Naast medewerkers van de redactie van Look-Quote hebben ook technisch beheerders toegang tot de database van Look-Quote. Zij maken geen gebruik van de data en persoonsgegevens om hun werk te kunnen doen, maar ze hebben wel toegang tot deze data.

Beveiliging van de gegevens

Look Quote is zich zeer bewust van het feit dat persoonsgegevens goed bewaard en beveiligd moeten worden. Om deze reden hebben wij de beveiliging op een hoog niveau staan. Het opgeslagen e-mailadres is apart in een tabel opgeslagen die alleen via een script (een zogenaamde stored procedure met zeer beperkte rechten) op te halen is. Als er zich een datalek zou voordoen dan kan dit gegeven niet uitgelezen worden door derden. Verder hebben wij continu een script draaien dat controleert of een datalek aanwezig is op de site of dat er een situatie ontstaan is die minder veilig is. We worden hiervan dan direct op de hoogte gesteld. De situatie rondom malware, phishing en ssl validatie worden continu gemonitord en het resultaat van deze monitoring is te zien op de site door te klikken op het logo van McAfee links onderaan de site.

Verder maken we altijd en alleen maar gebruik van beveiligde verbindingen via het HTTPS protocol. De gebruikte certificaten hiervoor worden steeds up to date gehouden en we zorgen ervoor dat we certificaten gebruiken die een hoog beveiligingsniveau hebben.

Datalekken

Een eventueel datalek zullen wij direct melden bij alle leden en we zullen er uiteraard alles aan doen om dit eventuele datalek zo snel mogelijk te dichten.

Gebruik van cookies

Wij maken of maken misschie in de toekomst gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die geplaatst worden op de computer van de bezoeker van de site. Deze bestandjes bevatten enkele gegevens over het bezoek op de site zoals bijvoorbeeld op welke datum en tijd het laatst is ingelogd op de site. Om correct ingelogd te kunnen blijven op de site zijn deze cookies nodig. Cookies helpen dus bij de correcte werking van de site.

Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht ons te vragen welke gegevens we van je verwerken. Dit verzoek kan je schriftelijk indienen via het contactformulier. We zullen zo snel mogelijk reageren.

Ook heb je het recht om ons te verzoeken deze gegevens aan te vullen of aan te passen, te verbeteren of te verwijderen. Verwijderen van gegevens doen wij vervolgens zolang het bewaren van deze gegevens niet wettelijk van ons wordt vereist.

Klachten

Heb je een klacht over deze privacyverklaring? Dan ben je welkom die eerst aan ons door te geven. We beloven je klacht serieus te nemen.

Vind je dat we onvoldoende met je klacht doen? Dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres van jou. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Media 73 B.V.. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is het bezwaar gegrond dat zullen wij de gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan bijgewerkt worden als er iets in de bedrijfsvoering of in de wet wijzigt. Belangrijke wijzigingen zullen we mailen naar alle betrokkenen. Op deze pagina is altijd de huidige/ laatste versie van de privacyverklaring te lezen.

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Stel een vraag via onderstaand contactformulier.